Księgi Handlowe


KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ / OUTSOURCING KSIĘGOWY)

 

Księgowość to coś więcej niż tylko podatki,
to przede wszystkim świadomość wyników i finansów swojej firmy.

 

Rzetelnie prowadzona księgowość dostarcza istotnych informacji o przedsiębiorstwie, które pozwalają podejmować właściwe decyzje. Z tego powodu tak ważne jest, aby księgowość Państwa firmy była prowadzona zgodnie z przepisami prawa.

Pełna Księgowość to usługa pozwalająca zatroszczyć się o prowadzenie księgowości dla firm na najwyższym poziomie. Oznacza to zarówno rzetelność, terminowość, wnikliwość i dokładność, jak również kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów rachunkowych.

Pełną formę księgowości muszą prowadzić osoby prawne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których roczny obrót netto za poprzedni rok obrotowy przekracza określony prawnie limit.

Pełna księgowość zobowiązuje do ewidencji wszystkich zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych. Z tego powodu wydaje się być bardziej skomplikowana dla Przedsiębiorców.

OFERUJEMY PAŃSTWU
SWOJĄ POMOC W PROWADZENIU PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI

Nasza usługa obejmuje w szczególności następujące moduły:

I KSIĘGI RACHUNKOWE – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmujące:

 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • weryfikację dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • księgowanie dokumentów zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości,
 • sprawdzenie kompletności dokumentów i zgłaszanie braków w dokumentacji (ciągłość numeracji, analiza rozrachunków, w tym pozostałe metody analityczne),
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (środki trwałe, rozrachunki itp.),
 • przygotowanie zestawienia obrotów i sald,
 • weryfikacja sald księgowych.

II PODATKI I SPRAWOZDANIA URZĘDOWE – prowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Moduł obejmuje między innymi:

 • kalkulacje zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy,
 • ewidencje i deklaracje miesięczne podatku VAT,
 • informacje podsumowujące transakcje UE (VAT UE),
 • sprawozdania finansowe: bilans, wynik finansowy, informacje dodatkowe,
 • sprawozdania statystyczne GUS,
 • prowadzenie spraw kontroli podatkowej i skarbowej w imieniu Klienta.

III RAPORTOWANIE (INFORMACJE FINANSOWE KLIENTA) – sporządzanie indywidualnie ustalonych miesięcznych informacji finansowych np:

 • rachunek zysków i strat, bilans (zgodne z ustawą o rachunkowości),
 • przedstawienie wyniku finansowego – kategorie przychodów i kosztów istotne dla firmy,
 • zestawienie aktywów i pasywów – kategorie majątku i zobowiązań istotne dla firmy,
 • zestawienia dłużników,
 • pozostałe informacje finansowe istotne dla Klienta (np. informacje dla banku).

IV ROCZNE SPRAWOZDANIA – obejmuje czynności konieczne do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym uzgodnienia sald księgowych, potwierdzenia sald rozrachunków, sporządzenie sprawozdania finansowego i rocznych dokumentów rozliczeniowych obejmujących w szczególności:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie z zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania,
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego,
 • roczne rozliczenie wymagane przepisami.

Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem.

 

Prowadzona przez nas księgowość
to prewencja, ochrona, planowanie, jak i rozwijanie Biznesu.

 

A TO TYLKO CZĘŚĆ POWODÓW,
DLA KTÓRYCH WARTO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

Facebook
Facebook
Facebook